Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 

Ngày 23/5/2013, Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty.

Về dự Đại hội có đầy đủ HĐQT cùng các cổ đông là những cán bộ nhân viên trong công ty. Một số cổ đông do bận công tác không về dự được cũng đã thực hiện uỷ quyền cho người khác đại diện.

Đúng 9h30, Đại hội bắt đầu.

Trước toàn thể các cổ đông của Công ty, HĐQT đã trình bày các báo cáo cụ thể về tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ cũng như đề xuất phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đại hội đã tiến hành thảo luận các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mới đồng thời tiến hành bỏ phiếu thông qua phương án do HĐQT đề xuất.

Đại hội cũng tiến hành bầu HĐQT và BKS mới để điều hành hoạt động sản xuất của Công ty trong nhiệm kỳ mới 2013-2018. Theo kết quả kiểm phiếu, HĐQT và BKS của công ty vẫn được các cổ đông tín nhiệm lựa chọn để tiếp tục đảm nhiệm công việc trong nhiệm kỳ mới.

Dưới đây là một số hình ảnh:

HĐQT báo cáo các kết quả sản xuất, kinh doanh và đề xuất phương án mới
Đại diện Ban Kiểm soát đọc báo cáo
Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các chỉ tiêu, nội dung chính của Đại hội
Liên hoan chào mừng
Liên hoan chào mừng