Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư năm 2012

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2012.

Trong chương trình Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty đã báo cáo chi tiết về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2011, đồng thời đánh giá, dự báo và trình bày phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo công ty cũng báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và dự kiến phân chia lợi nhuận trong năm 2012.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, công khai, dân chủ về những số liệu công bố, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất thông qua phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2012.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Công bố lí do, thành phần tham dự Đại hội
Đoàn Chủ tịch công bố Báo cáo tình hình SXKD 2011 và Kế hoạch SXKD 2012
Đại hội thảo luận và sau đó bỏ phiếu kín thông qua
Công bố kết quả kiểm phiếu
Đọc biên bản Đại hội
Đoàn Chủ tịch thông báo Bế mạc Đại hội