Danh sách nhà thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt

 

Căn cứ khoản d, mục 1, điều 5, Luật Đấu thầu năm 2013; nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ chỉ khi đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã đăng ký thông tin đấu thầu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có tên trong danh sách nhà thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và công bố.

Tên nhà thầu Số ĐKKD Địa chỉ Ngày phê duyệt
Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư 0102606135 P504-506, Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn thất tùng, phường Trung tự, Đống Đa, Hà Nội 08/07/2014

 

Tham khảo:
Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư : www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt
> Thông tin đấu thầu: muasamcong.mpi.gov.vn/
> CƠ SỞ DỮ LIỆU
> Danh sách nhà thầu được phê duyệt