Cơ cấu Tổ chức

                                     

                                                  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ