Tìm kiếm dịch vụ

Tìm kiếm dịch vụ

Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

  Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên Read More